PRAVIDLA

Pravidla hraní online rulety jsou použitelná i pro kamenná kasina a naopak.

Každé kamenné kasino má vlastní herní řád a pravidla.

Vzorová pravidla kasina pro hru Ruleta  

Sázky

Herní sázky jsou vždy v souladu se stanoveným minimálním a maximálním limitemruletového stoluVedení casina je oprávněno prohlásit hru za neplatnou, má-li podezření, že hráči rulety sázky kombinují, aby dosáhli vyšších maxim stolu.

Sezení

Sedadla u stolů evropské rulety jsou vyhrazena pouze hráčům rulety.

Hra ruleta

Umístění sázky

Personal kasina - obsluha stolu se nazývá krupiér. Krupiér oznámením "Dámy a pánové, prosím, umístěte sázky" vyzve sedící hráče rulety, aby své sázky dokončili, tedy položili herní žetony na plátno stolu rulety. Za místo na které je umístěn herní žeton sázky odpovídájednotlivý hráč rulety. Jako projev dobré vůle, může krupiér umístit některému z hráčů ruletyjím oznámenou sázku. Avšak jen za přepokladu, že mu zbývá dostatek času na ostatní činnosti.  Povinností hráče rulety je ujištění, že jeho požadovaná sázka byla krupiéremumístěna správně tak, jak si hráč přál.

Po hlášení krupiéra"Dámy a pánové, konec sázení, děkuji Vám“ se již žádné sázkynemohou přijímat. Pokud by přesto hráč rulety nějkou sázku na stůl učinil, bude považovánaza neplatnou. Následně Krupiér roztočí kolo rulety a pošle kuličku v protisměru otáčení kolarulety. Směr kola rulety a směr pohybu kuličky rulety se při další hře obrátí. Pokud by se kolorulety neroztočilo v opačném směru oproti předchozí hře, nebo pokud by se kulička ruletytočila po směru rotace kola, bude hra považována za neplatnou a krupiér ohlásí "Dámy a pánové chybné roztočení, hra není platná.“

Při hraní rulety je pro platnost každé hry nutné, aby kulička po obvodu kola rulety oběhlanejméně desetkrát. Po desátém oběhnutí může kulička sjet po obvodu talíře rulety doněkteré ze třiceti sedmi mezer na dně ruletyPokud jsou pochybnosti o počtu oběhnutí kuličky po obvodu kola rulety, je na uvážení inspektora, zda hru a roztočení rulety vyhodnotí jako "Chybné roztočení".

Ukončení sázek

Než kulička v ruletě sjede do některé ze třiceti sedmi mezer, krupiér oznamuje již zmíněné důležité hlášení "Dámy a pánové konec sázek, děkuji Vám"na ukončení sázek upozorňuje krupier vždy v dostatečném předstihu. Jakmile oznámil ukončení sázek, žádný hráč rulety, včetně krupiéra nesmí již hýbat žetony, nebo umísťovat další žetony na stůl. Také se nesmějížádné sázky rušit ani přesouvatV případě porušení tohoto pravidla je hra prohlášena krupiérem za neplatnou.

Při dodržení všech výše uvedených pravidel, následně kulička rulety sjede a zapadne doněkteré z očíslovaných mezer kola rulety, krupiér ihned oznamuje hráčům rulety toto číslo jako výherní "Dámy a pánové, výherním číslem je číslo 35".

Neúspěšné sázky krupiér odstraní ze stolu a úspěšné výherní sázky vyplatí pomocíbarevných ruletových žetonů. Každý hráč má svou barvu žetonu.

Všechny výplaty vyhrávajících sázek jsou průběžně kontrolovány inspektorem herny kasina.Je-li ze strany kasina pochybnost, že byla pravidla jakýmkoliv způsobem v průběhu hry porušena, případně že hráčrulety již dříve uzavřeli jakoukoliv prokazatelnou dohodu. Zvláště pak mezi personálem, ale i mezi sebouje vedení kasina oprávněno prohlásit hru a roztočení rulety za neplatné.

Krupier 

Personál casina je profesionálně vyškolen a vždy vřele informuje hráče rulety o pravidlechhraní. Personál kasina však za žádné okolnosti nemůže, ani nesmí hráčům rulety radit, jak mají sázet. Současně v žádném případě nemůže hráči napomáhat k nepoctivé hře. Je-lijakékoliv vážné podezření, že se takto postupovalo, prohlásí inspektor nebo vedení kasina tyto sázky za neplatné a výhry se nevyplatí.

Sázky a výhry

Každý herní stůl rulety má stanoveno vedením kasina minimum a maximum pro jednotlivousázku:

Jednoduché sázky (2:1) 

 • Červená barva
 • Černá barva 
   
 • Liché číslo
 • Sudé číslo  
 • Nízké číslo
 • Vysoké číslo 

Každá vítězná kombinace těchto čísel se vyplácí v poměru 1:1

Pro jednoduché sázky existuje jedna výjimkapokud je vítězným číslem nula, pakkrupiér sázky sníží o polovinu. Pokud je výsledkem lichý počet žetonů, tyto liché žetony se umístí do tazvaného "vězení" a o jejich dalším osudu rozhodne výsledek další hry. Pokud byvítězným číslem byla opět nula, krupiér sázku ve vězení vezme ze stolu. Stejně tak, pokud bypři dalším roztočení nepadla sázka na některou z jednoduchých sázek. Znamená to tedy, že jestliže sázky na jednoduchou šanci vyhrají, liché žetony vyhrává hráč.

Sloupce a tucet (2:1)

 (slovo „tucet“ je starší označení pro číslo 12)

 • První tucet - čísla až 12
 • Druhý tucet 13 až 24
 • Třetí tucet 25 až 36
 • První sloupec čísla až 34 (1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34)
 • Druhý sloupec 2 až 35 (2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35)
 • Třetí sloupec 3až 36 (3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36)

 Každá sázka na výherní sloupec nebo tucet je proplacena v poměru 2:1.

Je-li vítězným číslem nula, všechny sázky na tucty nebo sloupce jsou pro hráče neúspěšnénáleží casinu a krupiér sázky z plátna stolu odstraní.

 Dvě sousedící řady – šest čísel (5:1)

Sázka na šest čísel ve dvou řadách zahrnuje celkem šest čísel. 
Každá 
výherní sázka na šest čísel ve dvou sousedících řadách se vyplácí v poměru 5:1

 Jedna řada – tři čísla (11:1)

Sázky na jednu řadu í čísel. 
Všechny 
výherní sázka na jednu řadu čísel se vyplácejí v poměru 11:1

Čtverec čtyři sousedící čísla (8:1)

Sázky vsazené na čtyři sousední čísla ve čtverci zahrnují čtyři čísla.
Vyhrávající sázka na čtyři sousední čísla ve čtverci se vyplící v poměru 8:1

Dvě sousedící čísla (17:1)

Sázka na dvě sousedící čísla.
V případě úspěchu se hráči rulety vyplácí výhra v poměru 17:1

Jedno číslo (35:1)

Sázka na kterékoliv jedno číslo číselné řady rulety.
V případě úspěchu se vyplácí hráči výhra 
v poměru

U všech sázkových variant krupiér sázku ponechává vvyhrávajícím postavení. Vyhrávající hráč se může rozhodnout, že ponechat tuto sázku pro novou hru, nebo ji z plátna stolu odstranit. 

Hlášené sázky

Hráč rulety může vsadit na různé řady čísel:

 • sousedící čísla
 • francouzská sázka

Krupiér při této ohlášené sázce umístí sázku na dané pole plátna ruletyKrupiér hlášenésázky provádí jako projev zdvořilosti, ale pouzeumožňuje-li mu to čas. Pokud nemá dostatek času,  krupiér n na podnět inspektora sázku zamítne.

Každou hlášenou sázkkrupiér a inspektor také anglicky opakuji a žetony pro danou sázku se musí na číslo plátna ruletového stolu položit dříve než kulička rulety zapadne do některé zmezer. Pokud to časová tíseň nedovolujeje hlášená sázka které se to týká pokládána za neplatnou.

Sousedící čísla

Sázkvětšinou zahrnujpět sousedících čísel (po sobě jdoucích) číselné řady kola rulety.
Pokud je sázka úspěšná, krupiér pokládá na číslo žeton ve dané hodnotě. Sázka se hráči vyplatí v příslušném poměru.

Sázka na nulu

Sázka je složena ze čtyř sázecích žetonů a obsahuje sedm po sobě následujících čísel kola rulety.

 • dvě sousedící čísla 0/3
 • dvě sousedící čísla 12/15
 • jedno číslo 26
 • dvě sousední čísla 32/35

Pokud některá ze sázek vyhrává, krupiér pokládá hrací žeton v dané hodnotě na vyhrávající číslo nebo dvě sousedící čísla a sázka je výherci daném výherním poměru vyplacena. 

Velká série

Sázka je složena z devíti sázecích žetonů obsahuje sedmnáct po sobě následujících číselkola rulety.

 • tři čísla v jedné řadě 0/2/3 dvěma žetony
 • dvě sousedící čísla 4/7
 • dvě sousedící čísla 12/15
 • dvě sousedící čísla 18/21
 • dvě sousedící čísla 19/22,
 • čtyři sousední čísla ve čtverci 25/26/28/29 dvěma žetony
 • dvě sousední čísla 32/35.

Pokud jakákoliv sázka na velkou sérii vyhrávátak krupiér umísťuje jeden nebo více žetonů určené hodnoty na vyhrávající dvojici, čtyři sousední čísla ve čtverci či tři čísla v jedné řadě a sázka je výhercům v daném poměru vyplacena.

Malá série

Sázka je složena ze šesti sázecích žetonů a obsahuje dvanáct po sobě následujících čísel kola rulety.

 • dvě sousední čísla 5/8
 • dvě sousední čísla 10/11
 • dvě sousední čísla 13/16
 • dvě sousední čísla 23/24
 • dvě sousední čísla 27/30
 • dvě sousední čísla 33/36

Pokud jakákoliv sázka malé série vyhrává, krupiér umísťuje žeton určené hodnoty na vyhrávající dvě sousední čísla a sázka je výhercům vy daném poměru vyplacena.

Orphelins

Sázka je složena z pěti žetonů a obsahuje osm čísel na dvou místech kola rulety.

 • jedno číslo 1
 • dvě sousední čísla 6/9
 • dvě sousední čísla 14/17
 • dvě sousední čísla 17/ 20
 • dvě sousední čísla 31/34

Pokud jakákoliv sázka orphelins vyhráva, krupiér umísťuje hrací žeton dané hodnoty navýherní jedno číslo, nebo dvě sousedící čísla a to jednou či vícekrát. Sázky jsou výhercům vdaném poměru vyplaceny.

Peníze v hotovosti a herní žetony za hotové peníze

Oobsluhy ruletového stolu – krupiéra je možno směnit ruletové žetony různých barev. Žetony se směňují za peníze, nebo hodnotové žetony. Hodnotové žetony lze zakoupit v pokladně po vstupu do casina.

Každý hráč má povoleno hrát pouze s jednou barvou. Hodnota hracího žetonu se musí u příslušného stolu pohybovat v rozpětí minima a maxima pro daný ruletový stůl.

Barevné ruletové žetony jsou určeny jednomu hráči. Dále platí jen u stolu ruletyu kterého byly směněny.

Z důvodu bezpečnosti pro jednotlivé hráčemůže krupiéhodnotový žeton na stole rulety,vyměnit za barevný ruletový žeton označený stejnou hodnotou.

Pokud je sázení u konce, nebo pokud hráč ruletychce sázení ukončit, krupiér má povinnostbarevné ruletové žetony směnit za hodnotové žetony v odpovídající hodnotě.

Hodnotové žetony mohou hráči směnit nazpět za hotové peníze opět na pokladně casina.

Barevné herní žetony nemohou být směněny, mohou být použity jen u stolu ruletykde byly vydány. Pokud hráč barevné ruletové žetony nevymění za hodnotové žetony, platnostíhotových peněz, před odchodem od stolu ruletymají následně od tohoto okamžiku pouzehodnotu minima stanoveného u příslušného stolu. 

Kolo rulety

Kolo rulety(ruletové kolo)je složeno z cylindru. Ten je rozdělen na třicet sedm dílů(stejných mezer)Cylindr je každý den obsluhou casina zkontrolován na vyváženost. Cylindr rulety se točí ve vyduté dřevěné míse, na obvodu jsou umístěny kovové výčnělky. Válec rulety se točí v jednom směrobsluha rulety roztáčíruletovou kuličku v míse opačným směrem.

Číselná řada rulety nejde chronologicky za sebou. Níže uvedená číselná řada jemezinárodně uznaná norma pro francouzské čísel kolo:0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3 , 26. 

Ostatní pravidla

V prostorách casina se nesmí užívat žádných technických pomůcek:

 • mobilní telefony(smartphony)
 • vysílačky
 • počítače, kalkulačky
 • další elektronická zařízení

Pokud má vedení casina jakékoliv podezření, z použití zakázaného zařízení, prohlásí hru za neplatnou. Všechny hry jsou prohlášeny za neplatné a hráčům není vyplacena výhra.

Vedení casina má vyhrazeno právo výplatu sázek zastavitdo doby vyloučení možného porušení pravidel hry.

Casinsi většinou vyhrazuje také právo sázky ukončit a prohlásit je za neplatnépokud je důvod domnívat se, že hráči nebo personál casina pravidla hry porušili.

Krupiéři každého casina jsou důkladně proškoleni a každé porušení pravidel vede automaticky zastavení vyplat hráčům.